حرف ت تاج

أشكال . تاج الدین: عربی آن که چون تاج در رأس دین است، نام چند تن از شخصیتهای تاریخی: ۲: تارح عبری نام پدر ابراهیم (ع) ۳: تارخ: عبری اسم پدر حضرت ابراهیم (ع) ۴: تایماز ترکی خطاناپذیر: ۵: تراب: عربی خاک: ۶

2023-01-27
    Https www.pinterest.pt amp moriarty39 اقتباسات-و
  1. نام
  2. اسم دختر فارسی با حرف ت
  3. اسم پسر با ت ترکی
  4. اسم جماد بحرف ت التاء
  5. ته چک
  6. دری / فارسی
  7. كلمات تبدأ بحرف التاء: تفاحةٌ